Krásné a funkční prádlo pro miminka i starší děti. Aby se děti nepotily a mohly si hrát.

menu 0

REKLAMAČNÍ ŘÁD


obchodní společnosti
duomamas s.r.o.
se sídlem Dačického 1227/2, Praha 4 – Nusle,  PSČ: 140 00
IČ: 047 18 224
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252556

Adresa pro navrácení zboží: duomamas s.r.o, Nad akáty 1596/9, Praha 4, 14800


platný pro nákup zboží prostřednictvím on-line internetového obchodu prodávajícího provozovaném na webové stránce umístěné na internetové adrese www.duomamas.cz

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího a popisuje postup při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
V případě, že se jedná o kupujícího, který je spotřebitelem se práva z odpovědnosti za vady  řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i tímto Reklamačním řádem. V případě, že se jedná o kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu příslušných právních předpisů, se práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Kupující uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním Obchodních podmínek a tohoto Reklamačního řádu, že rozumí veškerým jejich ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
 Převzetím zboží u kupujícího, který je spotřebitelem, se rozumí okamžik převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce. Převzetím zboží u kupujícího , který není spotřebitelem, se rozumí okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci.
Prodávající vystavuje ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (fakturu) se všemi zákonem požadovanými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky. Na výslovnou žádost kupujícího, prodávající poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

 

LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení, případně na záručním listě a končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.
Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 24 měsíců.
Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí zákonná lhůta, zaniknou, nebyla-li uplatněna v této lhůtě.

 

 

PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět koupě je kupujícímu odevzdán prodávajícím v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 Kupující je povinen věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše dle ujednání v kupní smlouvě.. 
Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího na e-mailové adrese  info@duomamas.cz s uvedením podrobného popisu závady a dostatečnými kontaktními údaji kupujícího a následným zasláním vadného zboží na adresu prodávajícího: Nad akáty 1596, Praha 4, 14800.

Na zásilce by mělo být viditelně uvedeno "REKLAMACE", ID číslo reklamace přidělené při oznámení reklamace prostřednictvím e-mailu prodávajícího (online) a zpáteční adresa zákazníka. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství) a rovněž doporučujeme přiložit kopii dokladu o zakoupení.

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

Kupujícímu, náleží při uplatnění práv z vadného plnění práva v závislosti na tom, zda vada způsobuje podstatné či nepodstatné porušení kupní smlouvy.


- jde-li o vadu, která je podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, což však neplatí v případě, že kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neproveditelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

- jde-li o vadu, která je nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

 

Neuplatní-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
Nemá-li věc vlastnosti stanovené v ust. § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem, takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Je-li kupujícím podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován prostřednictvím e-mailu.
Prodávající vydá kupujícímu, který je spotřebitelem písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem po přijetí reklamace; dále prodávající vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 Po vyřízení oprávněné reklamace se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se tato lhůta neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne tato lhůta běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení reklamace je zákazník informován prostřednictvím e-mailu, který uvedl již při nákupu.
Po vyřízení reklamace bude zboží automaticky zasláno zpět na adresu kupujícího.

Korespondenční adresa: duomamas s.r.o., Nad akáty 1596, Praha 4, 14800

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
Tento reklamační řád je platný ode dne 17.5.2016

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies OK